Regulamin sklepu fivesistersproject.pl

 1. Informacje wstępne

1.1 Sklep internetowy www.fivesistersproject.pl (zwany dalej „Sklepem” ) jest prowadzony przez: Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa, NIP: 5441510595 dalej nazywanej „Sprzedającym”.
1.2 Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
1.3 Każdy odwiedzający Sklep z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
1.4 Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach funkcjonowania sklepu można uzyskać pod adresem e-mail: fivesisters@fivesistersproject.pl
1.5 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają̨ kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedającym a Klientem

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
2.2 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
2.3 W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.

OPŁACANIE ZAMÓWIENIA

2.4 Realizacja Zamówienia zwykle następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, wniesionej za pośrednictwem przelewu internetowego lub systemu płatności elektronicznych. W okresach natężonych zamówień czas wysyłki zamówień może się wydłużyć do 5 dni roboczych. 
2.5 W przypadku niemożności opłacenia złożonego zamówienia poprzez wymienione w punkcie 2.4 metody płatności Klient może opłacić złożone zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedającego:

Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa
05 1870 1045 2078 1284 4863 0001 Nest Bank
w tytule przelewu podając imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

2.6 Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową na adres mail skazany przy składaniu zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.7 Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest wysyłany poprzez wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia formę dostawy, na podany przez Klienta adres dostawy.
2.8 Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa).
2.9 W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 1. REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANY ZAKUPIONEGO TOWARU

REKLAMACJE

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa, kontakt@fivesistersproject.pl, a w przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę również przy użyciu formularza kontaktowego.
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar i dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 • W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 • Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • Formularz reklamacji możesz pobrać tutaj.

ZWROTY

3.4 Klient, dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
3.5 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w punkcie 3.4 niniejszego Regulaminu (Klient może posłużyć się Formularzem Zwrotu dołączonym do produktu lub dostępnym pod adresem: www.fivesistersproject.pl/regulamin-sklepu). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem (Formularzem) i dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) na adres Sprzedającego (Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa, kontakt@fivesistersproject.pl) z dopiskiem „Zwrot”.
3.6 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
3.7 Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
3.8 Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta przesyłki) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta).

3.9 Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3.10 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania a także z urwaną metką.

WYMIANY

3.11 Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania, na adres Sprzedającego (Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa), z dopiskiem: „Wymiana”.

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

4.1 Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
4.2 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
4.3 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4.4 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (www.fivesistersproject.pl/regulamin-sklepu ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.
4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Five Sisters Project

adres do zwrotu: ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa

lub paczkomat inPost: WAW81N, Al. Reymonta 10, 01-842 Warszawa

e-mail kontaktowy: kontakt@fivesistersproject.pl

telefon: 739001107

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

W przypadku zamówień za pobraniem (z płatnością przy odbiorze) podaj nam też rachunek bankowy do zwrotu płatności:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Formularz do pobrania:

Odstąpienie od umowy 2024

Uwaga! Formularz odstąpienia jest dołączony także do zamówienia (znajduje się na jednej ze stron ulotki). Są tam też podane nasze adresy do zwrotu.

Shopping Cart
Scroll to Top