Regulamin sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO fivesistersproject.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym fivesistersproject.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu Internetowego jest Five Sisters Project Renata Boguszewska z siedzibą w Warszawie, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5441510595

Dane osobowe
1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

5. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.

7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:

a. operatorowi systemu płatności on-line firmie Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412357, o kapitale zakładowym 5.494.980 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 7773061579, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez tpay.com, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

b. operatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

c. Operatorowi (brokerowi usług kurierskich apaczka.pl) R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000335110, o kapitale zakładowym 56,900 złotych, posiadającym NIP: 7010194877, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.

Pliki cookies

1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

a. konfiguracji Sklepu Internetowego;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,http://www.google.com/intl/pl/policies/priva cy/partners/;

c. popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności

YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;

d. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;

e. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności

twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514;

f. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com,

którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;

g. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;

5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady

6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
a. Internet Explorer;
b. Chrome;
c. Safari;
d. Firefox;
e. Opera;
f. Android;
g. Safari (iOS);
h. Windows Phone;
i. Blackberry.

10. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: fivesisters@fivesistersproject.pl

Regulamin sklepu fivesistersproject.pl

 1. Informacje wstępne

1.1 Sklep internetowy www.fivesistersproject.pl (zwany dalej „Sklepem” ) jest prowadzony przez: Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa, NIP: 5441510595 dalej nazywanej „Sprzedającym”.
1.2 Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
1.3 Każdy odwiedzający Sklep z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
1.4 Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach funkcjonowania sklepu można uzyskać pod adresem e-mail: fivesisters@fivesistersproject.pl
1.5 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają̨ kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedającym a Klientem

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
2.2 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
2.3 W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.

OPŁACANIE ZAMÓWIENIA

2.4 Realizacja Zamówienia zwykle następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, wniesionej za pośrednictwem przelewu internetowego lub systemu płatności elektronicznych. W okresach natężonych zamówień czas wysyłki zamówień może się wydłużyć do 5 dni roboczych. 
2.5 W przypadku niemożności opłacenia złożonego zamówienia poprzez wymienione w punkcie 2.4 metody płatności Klient może opłacić złożone zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedającego:

Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa
05 1870 1045 2078 1284 4863 0001 Nest Bank
w tytule przelewu podając imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

2.6 Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową na adres mail skazany przy składaniu zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.7 Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest wysyłany poprzez wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia formę dostawy, na podany przez Klienta adres dostawy.
2.8 Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa).
2.9 W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 1. REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANY ZAKUPIONEGO TOWARU

REKLAMACJE

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa, kontakt@fivesistersproject.pl, a w przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę również przy użyciu formularza kontaktowego.
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar i dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 • W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 • Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • Formularz reklamacji możesz pobrać tutaj.

ZWROTY

3.4 Klient, dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
3.5 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w punkcie 3.4 niniejszego Regulaminu (Klient może posłużyć się Formularzem Zwrotu dołączonym do produktu lub dostępnym pod adresem: www.fivesistersproject.pl/regulamin-sklepu). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem (Formularzem) i dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) na adres Sprzedającego (Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa, kontakt@fivesistersproject.pl) z dopiskiem „Zwrot”.
3.6 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
3.7 Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
3.8 Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta przesyłki) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta).

3.9 Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3.10 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania a także z urwaną metką.

WYMIANY

3.11 Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania, na adres Sprzedającego (Five Sisters Project, ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa), z dopiskiem: „Wymiana”.

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

4.1 Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
4.2 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
4.3 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4.4 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (www.fivesistersproject.pl/regulamin-sklepu ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.
4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Five Sisters Project

adres do zwrotu: ul. Renesansowa 8/12, 01-905 Warszawa

lub paczkomat inPost: WAW81N, Al. Reymonta 10, 01-842 Warszawa

e-mail kontaktowy: kontakt@fivesistersproject.pl

telefon: 739001107

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

W przypadku zamówień za pobraniem (z płatnością przy odbiorze) podaj nam też rachunek bankowy do zwrotu płatności:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Formularz do pobrania:

Odstąpienie od umowy 2023

Uwaga! Zwracany towar musi posiadać oryginalne metki. Zwroty z urwanymi metkami nie będą przyjmowane. Towar zostanie do Państwa odesłany.